Izvēlne
ENRU

Ugunsdzēsības sistēmas daļēja rekonstrukcija ēkā – Latvijas Nacionālā opera

 

Iepirkums

Pasūtītājs/adrese:

Latvijas Nacionālā opera, Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

 

Iegādes nosaukums:

 

CPV kods:

 

„Ugunsdzēsības sistēmas daļēja rekonstrukcija ēkā – Latvijas Nacionālā opera, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – saskaņā ar tehnisko projektu”

CPV kods 45000000-7 (celtniecības darbi)

 

Ievietošanas datums:

30.10.2015.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2015/161

Iegādes īss apraksts:

Ugunsdzēsības sistēmas daļēja rekonstrukcija ēkā – Latvijas Nacionālā opera, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā –– zem skatuves – gremdētavas zonā ( saskaņā ar tehnisko projektu un nolikumu)

Iepirkuma tehniskā dokumentācija/tehniskais projekts, nolikums un tā pielikumi: 

NOLIKUMS

Tehniskā specifikācija:

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 3

Pielikums Nr. 4

 

Darbu izpildes termiņš:

 

 

Paredzamā cena:

30 kalendārās dienas, skaitot no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Iepirkuma līgums noslēdzams ne vēlāk kā līdz 2015.gada 16.novembrim.

līdz 44000,00 euro ( bez PVN) (četrdesmit četri tūkstoši euro un 00 euro centi)

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 10.11.2015. plkst. 10.00

 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

Iepirkuma rezultāts:

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (LNOB) Iepirkuma komisija 10.11.2015. sēdē (iepirkumu komisijas protokols Nr.3 - LNO 2015/161 iepirkumā „Ugunsdzēsības sistēmas daļēja rekonstrukcija ēkā – Latvijas Nacionālā opera, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – saskaņā ar tehnisko projektu” - Id. Nr. LNO 2015/161) (turpmāk tekstā Iepirkums) pieņēma lēmumu – par uzvarētāju iepirkumā noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar pretendentu SIA “US&L” (reģistrācijas nr.40003263457), jo šī pretendenta piedāvājums (darbu cena kopā (bez PVN) EUR 36832.52 (trīsdesmit seši tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi eiro un piecdesmit divi centi)) ir atzīstams par piedāvājumu ar viszemāko cenu iepirkumā, ievērojot nolikuma 7.punktā noteikto. Iepirkuma līguma summa bez PVN EUR 36832.52. Iepirkuma līguma darbu izpildes laiks – 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums, kā arī piesaistāmo speciālistu saraksts pievienojams Iepirkuma līgumam.

PROTOKOLS

PROTOKOLS Nr.2

LĪGUMS

 

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu