Izvēlne
ENRU

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets””

CPV kods:

45000000-7

NUTS kods

 

LV006

Paredzamā cena:

800000.00 EUR (astoņi simti tūkstoši euro un 00 euro centi) bez PVN

 

Paziņojuma ievietošanas datums:

12.04.2016.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/82

Iegādes īss apraksts:

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets””

saskaņā ar nolikumu/darba apjomu un tehnisko projektu

Nolikums:

Nolikuma pielikums:

Tehniskā dokumentācija:

ŠEIT

Darbu apjomi

ŠEIT

ŠEIT

ŠEIT

ŠEIT

ŠEIT

Atbilde uz jautājumu Nr.1

Atbilde uz jautājumu Nr.2

Protokols

Līguma izpildes termiņš:

12 kalendāra mēneši saskaņā ar nolikumu

Iepirkuma procedūra atklāts konkurss:

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmā daļas 1.punktu

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 19.05.2016. plkst. 15.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Lēmums:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., - iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

1) Pārtraukt iepirkuma procedūru – atklāts konkurss “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets””, ar id. nr. LNO 2016/82.

2)Ievērojot Publisko iepirkumu likumu, publicēt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, kā arī LNOB mājas lapā – par iepirkuma procedūras pārtraukšanu.

LNOB saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 21.06.2016. LĒMUMU Nr.1/13 par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” ēkā Aspazijas bulvārī 3” (identifikācijas nr.EKII-1/13) iesnieguma noraidīšanu. Ņemot vērā, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmums ir negatīvs – LNOB Projekta iesniegums ir noraidīts, LNOB nespēs finansiāli īstenot darbus apjomā, kāds noteikts atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”” dokumentācijā. Resursu nepietiekamība projekta realizācijai, kas apstiprinājusies atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”” norises laikā, ir pietiekams pamats – pārtraukt iepirkuma procedūru.

 

Protokols

 

LĪGUMS

 

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu