Izvēlne
ENRU

VSIA “Latvijas Nacionālās operas un balets” darbinieku veselības apdrošināšana

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

 

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

“Par VSIA “Latvijas Nacionālās operas un balets” darbinieku veselības apdrošināšanu” 

Paredzamā cena:

līdz 130000,00 (viens simts trīsdesmit tūkstoši euro un 00 euro centi) bez PVN

 

Iepirkums nav sadalīts daļās.

 

Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts pakalpojuma līgums.

CPV kodi:

66000000-0

 

NUTS kods:

LV00

Ievietošanas datums:

2018.gada 8.janvāris

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

LNO 2018/1

Iegādes īss apraksts:

saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem

Nolikums:

 

 

ŠEIT

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

Ziņojums

Līguma termiņš:

1 gads.

Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss

 

Līguma/vispārīgās vienošanās izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 31.01.2018. plkst. 10.00 

Lēmums:

PROTOKOLS

LĪGUMS

Ņemot vērā iepirkumu komisijas sēdē pieņemtos lēmumus, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 2.pantu, saskaņā ar 2.1.punktu, 6.punkta apakšpunktos noteikto par piedāvājumu novērtēšanas kārtību un 7.punkta apakšpunktos noteikto par lēmumu par konkursa rezultātiem pieņemšanu un nolikuma 1. pielikumā un 7.pielikumā noteikto:

Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīt – ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle piedāvājumu, jo tas ieguvis visaugstāko novērtējumu (pavisam kopā 88.30 punktus) atklātā konkursā. 
Par uzvarētāju iepirkumā - atklāts konkurss “VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” darbinieku veselības apdrošināšana” noteikt un iepirkuma līgumu par VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” darbinieku veselības apdrošināšanu noslēgt ar ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, jo tās piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais.
Iepirkuma līgums noslēdzams ar ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, ievērojot šī uzņēmuma piedāvājumu iepirkumā - atklāts konkurss “VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” darbinieku veselības apdrošināšana”, tai skaitā finanšu piedāvājumu:

Nr.p.k. Programmas nosaukums Gada atlīdzības limits 1 (vienam) darbiniekam, EUR

 

Gada apdrošināšanas prēmija 1 (vienam) darbiniekam, EUR

 

  GLORIA PLUS 2100.00

318.12

 

  Kopējā gada prēmija VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” 400 darbiniekiem, EUR: 127 248.00

LĒMUMS

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu