Izvēlne
ENRU

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” darbinieku veselības apdrošināšana

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Tālrunis 67073715, e-pasta adrese: lietvediba@opera.lv

Iegādes nosaukums:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” darbinieku veselības apdrošināšana”

Iepirkums nav sadalīts daļās. 

 

CPV kods:

NUTS kods:

66000000-0

LV00

Paredzamā cena :

 

 

130000,00 EUR (bez PVN)

Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums ar uzvarētāju par darbinieku veselības apdrošināšanu 

Ievietošanas datums:

01.02.2017.

 

Iegādes īss apraksts:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” darbinieku veselības apdrošināšana” saskaņā ar nolikumu

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2017/5

Nolikums:

ŠEIT

 

Līguma izpildes termiņš:

1 gads, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1.punktā noteikto iepirkuma procedūru

Atklāts konkurss

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

līdz 09.03.2017. plkst. 10.00 

 

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., - ierodoties vai - nosūtot pa pastu.

Iepirkuma rezultāts:

PIEDĀVĀJUMA ATVĒRŠANAS PROTOKOLS

 

Ņemot vērā 16.03.2017. iepirkumu komisijas sēdē pieņemtos lēmumus (16.03.2017.protokols nr.3 LNO 2017/5), ievērojot 01.03.2017. Publisko iepirkumu likuma pārejas noteikumu 2.punktu, Publisko iepirkumu likuma (spēkā no 01.05.2006 līdz 28.02.2017.) 56.panta pirmo daļu, 46.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.panta pirmo un otro daļu, ņemot vērā atklāta konkursa nolikuma “VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” darbinieku veselības apdrošināšana” 5.13.punktu un nolikuma 4.pielikumā noteikto:

Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīt – AAS “Balta” piedāvājumu, kas (apkopojot iepirkuma komisijas individuālos vērtējumus) ieguvis visaugstāko novērtējumu - pavisam kopā 93.27 punktus (salīdzinot ar citiem pretendentiem - „Baltikums Vienna Insurance Group”AAS (pavisam kopā 88.05 punkti), ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle (pavisam kopā 83,81 punkti), Seesam Insurance AS Latvijas filiāle (pavisam kopā 86,77 punkti) un IF P&C Insurance AAS Latvijas filiāle (pavisam kopā 78,91 punkti)).
Par uzvarētāju iepirkumā - atklāts konkurss “VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” darbinieku veselības apdrošināšana” noteikt un iepirkuma līgumu par VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” darbinieku veselības apdrošināšanu noslēgt ar AAS “Balta”, jo tā piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais.
Iepirkuma līgums noslēdzams ar AAS “Balta”, ievērojot šī uzņēmuma piedāvājumu iepirkumā - atklāts konkurss “VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” darbinieku veselības apdrošināšana”, tai skaitā finanšu piedāvājumu:

 

 

Gada atlīdzības limits 1 (vienam) darbiniekam, EUR - 4000 

Gada apdrošināšanas prēmija 1 (vienam) darbiniekam, EUR - 309.00

Kopējā gada prēmija VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” 400 (četri simti) darbiniekiem, EUR - 123 600.00

LĒMUMS

 

LĪGUMS

 

ZIŅOJUMS

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu