Izvēlne
ENRU

Šūšanas pakalpojums – operas un baleta kostīmu izgatavošana jauniestudējumu vajadzībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

 

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

„Šūšanas pakalpojums – operas un baleta kostīmu izgatavošana jauniestudējumu vajadzībām” 

CPV kods:

NUTS kods:

98393000-4

LV006

Paredzamā cena:

 

līdz 41900,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti euro un 00 euro centi) bez PVN

 

Iepirkums nav sadalīts daļās.

 

Iepirkuma rezultātā tiks noslēgta vispārīgā vienošanās ar vismaz vienu, bet ne vairāk kā četriem pretendentiem.

Paziņojuma ievietošanas datums:

24.08.2016.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/142

Iegādes īss apraksts:

„Šūšanas pakalpojums – operas un baleta kostīmu izgatavošana jauniestudējumu vajadzībām” saskaņā ar nolikumu

Nolikums

ŠEIT

Zīmējums/skice – Pielikums Nr.5

Līguma / vispārīgās vienošanās termiņš:

24 kalendārie mēneši, skaitot no vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteikto kārtību

Līguma/vispārīgās vienošanās izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 07.09.2016. plkst. 11.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., - iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Lēmums par rezultātu:

Vispārīgo vienošanos par „Šūšanas pakalpojums – operas un baleta kostīmu izgatavošana jauniestudējumu vajadzībām” slēgt ar diviem pretendentiem - SIA “Shatilen” (reģistrācijas nr. LV4000367750) un Māru Rīgavu (31056811809). Vispārīgās vienošanās termiņš 24 kalendārie mēneši, skaitot no tās noslēgšanas dienas. Vispārīgās vienošanās kopējā summa, kas var tikt izlietota Pasūtītāja pasūtījumu izpildei kopā vienošanās darbības laikā – 41900,00 EUR (bez PVN). Gadījumā, ja šī summa tiek sasniegta pirms vienošanās darbības termiņa beigām, tad vienošanās izbeidzama. Šūšanas pakalpojums tiek veikts saskaņā ar iepriekšēju Pasūtītāja pieprasījumu jeb pasūtījumu – jauniestudējuma vajadzībām. Lēmums pieņemts, ievērojot ar iepirkuma nolikuma 6.2.punktu un Publisko iepirkumu likuma 8.² punktā noteikto kārtību.

PROTOKOLS

PROTOKOLS 2

 

LĪGUMS

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu