Izvēlne
ENRU

Par ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas, automātiskās ūdens ugunsdzēsības sistēmas tehnisko apkopi

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

 

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

“Par ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas, automātiskās ūdens ugunsdzēsības sistēmas un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada tehnisko apkopi”

CPV kods:

NUTS kods:

50000000-5/pakalpojums

LV006

Paredzamā cena:

 

līdz 25000,00 (divdesmit pieci tūkstoši euro un 00 euro centi) bez PVN

 

Iepirkums nav sadalīts daļās.

 

Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums ar uzvarētāju.

Paziņojuma ievietošanas datums:

02.09.2016.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/158

Iegādes īss apraksts:

“Par ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas, automātiskās ūdens ugunsdzēsības sistēmas un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada tehnisko apkopi”

saskaņā ar nolikumu

Nolikums

ŠEIT

 

Protokols Nr. 2

 

 

Līguma termiņš:

36 kalendārie mēneši, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteikto kārtību

Līguma/vispārīgās vienošanās izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 13.09.2016. plkst. 10.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., - iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Lēmums par rezultātu:

- SIA “US&L” piedāvājums ir ar viszemāko cenu iepirkumā. Komisija viszemāko cenu konstatējusi – salīdzinot divu pretendentu (kuru kvalifikācija un tehniskie piedāvājumi novērtēti kā atbilstoši iepirkuma nolikumam) finanšu piedāvājumos norādītās cenas – SIA SIA “US&L” piedāvātā apkalpošanas maksa kalendārajā mēnesī euro bez PVN ir 450,00 (četri simti piecdesmit euro un 00 centi), savukārt SIA “SPRINKLER SERVICE” piedāvātā apkalpošanas maksa kalendārajā mēnesī euro bez PVN ir 525,00 (pieci simti divdesmit pieci euro un 00 euro centi).

 

SIA “FN-SERVISS” (Brīvības gatve 204b, Rīgā, LV-1039) un SIA “Fire Security” (Bērzu iela 2, Vālodzes, Stopiņu novads, LV-2130) kvalifikācija iepirkumā nav pierādīta. Lēmums par abu kvalifikācijas neatbilstību nolikumā noteiktajam noteikts iepirkuma komisijas sēdē – 14.09.2016., protokols Nr.3-LNO 2016/158.

 

Protokols Nr.3

Protokols Nr.4

 

LĪGUMS

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu