Izvēlne
ENRU

Darba aizsardzības pakalpojums VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iegādes nosaukums:

„Darba aizsardzības pakalpojums VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām”

 

Iepirkums nav sadalīts daļās. 

 

CPV kods:

NUTS kods:

79000000-4

LV006

Paredzamā cena :

 

 

13000,00 EUR (bez PVN)

 

 

Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums ar uzvarētāju 

Ievietošanas datums:

16.01.2017.

 

Iegādes īss apraksts:

„Darba aizsardzības pakalpojums VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām” saskaņā ar nolikumu

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2017/4

Nolikums:

ŠEIT

 

Atbilde uz jautājumu

Līguma izpildes termiņš:

3 kalendārie mēneši

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteikto kārtību

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

līdz 01.02.2017. plkst. 10.00 

 

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., - ierodoties vai - nosūtot pa pastu.

Iesniegtie piedāvājumi, pretendenti, piedāvātās cenas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultāts:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iepirkumā “Darba aizsardzības pakalpojums VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām/ id.nr.LNO 2017/4 piedalās, savus piedāvājumus iesnieguši sekojoši pretendenti:

SIA “Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība” – TUV Rheinland grupa, finanšu piedāvājums atbilst nolikuma pielikumam Nr.4. Pretendenta piedāvātā cena kopā 5980,00 euro (bez PVN).

SIA “KOMIN” finanšu piedāvājums atbilst nolikuma pielikumam Nr.4. Pretendenta piedāvātā cena kopā 10270,00 euro (bez PVN).

SIA “Dialogs AB” finanšu piedāvājums atbilst nolikuma pielikumam Nr.4. Pretendenta piedāvātā cena kopā 12450,00 euro (bez PVN).

SIA “Mācību centrs Liepa” finanšu piedāvājums atbilst nolikuma pielikumam Nr.4. Pretendenta piedāvātā cena kopā 2700,00 euro (bez PVN).

SIA “Media Control” finanšu piedāvājums atbilst nolikuma pielikumam Nr.4. Pretendenta piedāvātā cena kopā 4882,50 euro (bez PVN).

SIA “FN-SERVISS” finanšu piedāvājums atbilst nolikuma pielikumam Nr.4. Pretendenta piedāvātā cena kopā 7148,00 euro (bez PVN).

Iepirkumu komisijas sēdes laikā iesniegts SIA “Safety First” piedāvājums. Piedāvājums iesniegts Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, 2017.gada 1.februārī, plkst.10.10. Aploksne slēgta. Pretendents iesniedzis piedāvājumu, neievērojot iepirkuma nolikuma 4.1.punktā noteikto piedāvājuma iesniegšanas termiņu – līdz 2017.gada 1.februārim, plkst.10.00. SIA “Safety First” piedāvājums netiks izskatīts. Piedāvājums (aploksne) neatvērts nododams SIA “Safety First”.

 

PROTOKOLS

 

 

 

 

 

 

Ievērojot nolikuma 6.8. un 6.9.punktā noteikto un Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtību (spēkā no 01.05.2006. līdz 28.02.2017.), Publisko iepirkumu likumu, kas spēkā no 01.03.2017. - pārejas noteikumu 2.punktu, ņemot vērā un salīdzinot iepirkumā pretendentu piedāvātās cenas (SIA “GRIF” piedāvātā cena 4450,00 euro (bez PVN), SIA “Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība” piedāvātā cena 5980,00 euro (bez PVN), SIA “KOMIN” piedāvātā cena 10270,00 euro (bez PVN), SIA “Dialogs AB” piedāvātā cena 12450,00 euro (bez PVN), SIA “Mācību centrs Liepa” piedāvātā cena 2700,00 euro (bez PVN), SIA “Media Control” piedāvātā cena kopā 4882,50 euro (bez PVN), SIA “FN-SERVISS” piedāvātā cena kopā 7148,00 euro (bez PVN)) - iepirkumā “Darba aizsardzības pakalpojums VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām” ar id.nr. LNO 2017/4 par uzvarētāju noteikt un iepirkuma līgumu noslēgt ar SIA “Mācību centrs Liepa”, jo tā iepirkumā piedāvājusi viszemāko cenu 2700,00 euro (bez PVN).

 

LĒMUMS

LĪGUMS

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu