Izvēlne
ENRU

Aviobiļešu rezervēšana, iegāde un piegāde - VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

„Aviobiļešu rezervēšana, iegāde un piegāde - VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām, kā arī pakalpojuma pieejamības nodrošināšana 7 (septiņas) dienas nedēļā, 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī ” 

CPV kods:

 63510000-7

NUTS kods:

 

LV006

Paredzamā cena:

līdz 130000,00 (viens simts trīsdesmit tūkstoši euro un 00 euro centi) (bez PVN)

 

Iepirkums nav sadalīts daļās. 

 

Paziņojuma ievietošanas datums:

08.07.2016.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/126

Iegādes īss apraksts:

„Aviobiļešu rezervēšana, iegāde un piegāde - VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām, kā arī pakalpojuma pieejamības nodrošināšana 7 (septiņas) dienas nedēļā, 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī ” saskaņā ar nolikumu

Nolikums:

 

ŠEIT

Pasūtītāja sagatavota informācija par nolikumu atklātā konkursā 

Līguma izpildes termiņš:

24 kalendārie mēneši, skaitot no vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas 

Iepirkuma procedūra atklāts konkurss:

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmā daļas 1.punktu

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 12.08.2016. plkst. 10.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

 

Lēmums:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., - iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

1) Ievērojot 8.8.punktā noteikto, ka pasūtītājs slēdz vispārīgo vienošanos ar ne vairāk kā četriem pretendentiem, vispārīgā vienošanās par „Aviobiļešu rezervēšana, iegāde un piegāde - VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām, kā arī pakalpojuma pieejamības nodrošināšana 7 (septiņas) dienas nedēļā, 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī” noslēdzama ar sekojošiem pretendentiem - SIA “Averoja” (reģ.nr.40003305784), SIA IMTG Redline Marine Travel (reģ.nr.40003815414) un SIA “EXPLAIN” (reģ.nr.40003608073). Minēto pretendentu kvalifikācija novērtēta kā atbilstoša pasūtītāja prasībām, savukārt šo pretendentu iesniegtie tehniskie piedāvājumi novērtēti kā atbilstoši Pasūtītāja vajadzībai.

2) Vispārīgā vienošanās tiek slēgta:

  • paredzot ikreizējus aviobiļešu pieprasījumus – saskaņā ar vispārīgās vienošanās noteikumiem;
  • uz termiņu 2 (divi) gadi, skaitot no tās noslēgšanas dienas;
  • vienošanās ietvaros plānotā kopējā summa 130000,00 EUR bez PVN.

3)      [endif]Nodrošināt atklāta konkursa rezultātu paziņošanu visiem pretendentiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto.

 

12.08.2016. Iepirkuma komisijas lēmums Nr.2-LNO 2016/126

LĪGUMS

 

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu