Izvēlne
ENRU

Šūšanas pakalpojums operas un baleta kostīmu izgatavošana jauniestudējumu vajadzībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

„Šūšanas pakalpojums”

CPV kods:

98393000-4

NUTS kods:

LV006

Paredzamā cena: 

līdz 41900,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti euro un 00 euro centi) bez PVN

 

Iepirkums nav sadalīts daļās.

 

Iepirkuma rezultātā tiks noslēgta vispārīgā vienošanās ar vismaz vienu, bet ne vairāk kā sešiem pretendentiem.

 

Ievietošanas datums:

28.12.2018.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2018/22

Iegādes īss apraksts:

„Šūšanas pakalpojums” operas un baleta kostīmu izgatavošana jauniestudējumu vajadzībām” saskaņā ar nolikumu

Tehniskā specifikācija:

 

Līguma izpildes termiņš:

 

NOLIKUMS

Nolikuma pielikums Nr.5

24 kalendārie mēneši, skaitot no vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību

 

Līguma/vispārīgās vienošanās izpildes vieta

Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 28.01.2019. plkst. 16.00

 

 

 

 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, Pasūtītāja Lietvedības daļā - iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Atvēršana un lēmums

 

 - SIA “Shatilen” (juridiskā adrese: Bērzupes iela 8-6, Rīgā, LV-1004, reģ.nr.4000367750) piedāvājums iesniegts 28.01.2019., plkst.15.15., adresē – Aspazijas bulvāris 3, Rīgā. Pretendenta finanšu piedāvājumā noteiktā cena par tabulā Nr. 3 noteikto/vērtējamā summa 130,00 EUR (bez PVN).


 - Māra Rīgava (faktiskā adrese: Ģertrūdes iela 93, Rīgā, LV-1012) piedāvājums iesniegts 28.01.2019., plkst.14.40., adresē – Aspazijas bulvāris 3, Rīgā. Pretendenta finanšu piedāvājumā noteiktā cena par tabulā Nr. noteikto/vērtējamā summa 150,00 EUR (bez PVN).


 - SIA “VIK” (Reģ.nr.40003276146, Garā iela 28-32, Rīgā) piedāvājums iesniegts 28.01.2019., plkst.15.30., adresē – Aspazijas bulvāris 3, Rīgā. Pretendenta finanšu piedāvājumā noteiktā cena par tabulā Nr. 3 noteikto/vērtējamā summa 130,00 EUR (bez PVN).

_______________________________

 

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (Pasūtītājs) iepirkuma komisija 25.02.2019. sēdē (iepirkuma komisijas protokols Nr.3 - LNO 2018/22, “Šūšanas pakalpojums”) (turpmāk tekstā - iepirkums) pieņēma šādus lēmumus:

Vispārīgo vienošanos par „Šūšanas pakalpojums” slēgt ar diviem pretendentiem - SIA “Shatilen” (reģistrācijas nr. LV40003627750) un Māru Rīgavu (31056811809). Vispārīgās vienošanās termiņš 24 kalendārie mēneši, skaitot no tās noslēgšanas dienas. Vispārīgās vienošanās kopējā summa, kas var tikt izlietota Pasūtītāja pasūtījumu izpildei kopā vienošanās darbības laikā – 41900,00 EUR (bez PVN). Gadījumā, ja šī summa tiek sasniegta pirms vienošanās darbības termiņa beigām, tad vienošanās izbeidzama. Šūšanas pakalpojums tiek veikts saskaņā ar iepriekšēju Pasūtītāja pieprasījumu jeb pasūtījumu – jauniestudējuma vajadzībām. Lēmums pieņemts, ievērojot ar iepirkuma nolikuma 6.punktu un Publisko iepirkumu likuma 9. punktā noteikto kārtību.

-          SIA “VIK” (Reģ.nr.40003276146) kvalifikācija neatbilst Pasūtītāja prasībām. Pretendents nav pierādījis kvalifikāciju atbilstoši nolikumam, ka tam ir tehniskās un profesionālās spējas skatuves kostīmu izgatavošanā (skatīt nolikuma 4.1.2.punktu). SIA “VIK” piedāvājums tiek noraidīts iepirkumā, komisijai konstatējot nolikuma 4.1.2.punkta neizpildi.

 

PROTOKOLS

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu