Izvēlne
ENRU

Saimniecības preču piegāde

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

 

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

“Saimniecības preču piegāde”

CPV kods:

NUTS kods:

33700000-7, 39800000-0

LV006

 

 

Paziņojuma ievietošanas datums:

22.03.2017.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2017/8

Iegādes īss apraksts:

Iepirkuma priekšmets tiek dalīts trīs daļās. Pretendents var

iesniegt piedāvājumu par vienu daļu vai vairākām daļām. Katrā iepirkuma daļā – Pasūtītājs noteicis tehnisko specifikāciju. Saskaņā ar izvēlētās iepirkuma daļas tehnisko specifikāciju un piedāvājuma formu, pretendents iesniedz savu piedāvājumu. Pretendents iesniedz piedāvājumu, norādot iepirkuma daļas numuru. Iepirkuma 1.daļā plānotā iepirkuma cena kopā 36000,- euro bez PVN. Iepirkuma 2.daļā plānotā iepirkuma cena kopā

800 euro bez PVN. Iepirkuma 3.daļā plānotā iepirkuma cena

kopā 5000 euro bez PVN.

Nolikums

ŠEIT

JAUTĀJUMI

ATBILDES

 

Līguma izpildes termiņš:

Viens gads, skaitot no līguma noslēgšanas dienas. 

Iepirkuma metode:

 

 

Līguma izpildes vieta:

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 9.pantu 

 

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 03.04.2017. plkst. 10.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., - ierodoties vai - nosūtot pa pastu.

Lēmums:

PROTOKOLS

 

1) Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma piecpadsmitajā daļā noteikto, ņemot vērā komisijas sēdē konstatētos apstākļus un sniegto skaidrojumu, iepirkuma 1.daļā plānoto apjomu un tehnisko specifikāciju, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 2.pantu – par piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, kā arī pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot tā risku, iepirkums “Saimniecības preču piegāde” (ar identifikācijas nr. LNO 2017/8) 1.daļā – tiek pārtraukts. Papildus komisija norāda, ka jauna iepirkuma izsludināšanas gadījumā – komisijas pienākums ir pārskatīt savas prasības iepirkumā, pārliecinoties par to samērīgumu, ar mērķi paplašināt dalībnieku skaitu iepirkumā atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 2.pantam.

2) Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma trīspadsmitajā daļā noteikto, ievērojot komisijas konstatētos apstākļus sēdē un norādīto skaidrojumu par SIA “SATINA” un SIA “BG” finanšu piedāvājumu neatbilstību nolikumam, iepirkums “Saimniecības preču piegāde” (ar identifikācijas nr.LNO 2017/8) 2.daļā – tiek izbeigts bez rezultāta.

3)     Ņemot vērā iepirkuma 3.daļā plānoto apjomu un tehnisko specifikāciju, iepirkuma “Saimniecības preču piegāde” (ar identifikācijas nr.LNO 2017/8) 3.daļā līgumu slēgt ar SIA “SATINA”. Līgums noslēdzams uz vienu gadu. Līguma summa EUR bez PVN 1630,70.

LĒMUMS

LĪGUMS IEPIRKUMA 3. DAĻĀ

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu