Izvēlne
ENRU

Parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšana VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

 

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

„Parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšana VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām”

 

Iepirkums - organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1. punktu, nepiemērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta ceturtās un piektās daļas noteikumus.

 

CPV kods:

NUTS kods:

79000000-4, 79100000-5 

LV006

Paredzamā cena:

 

ne vairāk kā 11 000,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši euro un 00 euro centi) (bez PVN) 

Paziņojuma ievietošanas datums:

19.09.2016.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/165

Iegādes īss apraksts:

„Parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšana VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām” – saskaņā ar nolikumu (tai skaitā tehnisko specifikāciju)

Nolikums

ŠEIT

Līguma darbības termiņš:

24 kalendārie mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Lēmuma pieņemšanas datums:

19.09.2016.,

Protokols Nr.2 – LNO 2016/165

 

 

Iepirkuma rezultāts:

Par uzvarētāju iepirkumā „Parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšana VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām” “ (ar id. nr. LNO 2016/165) noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar SIA “Coface Latvia Credit Management Services” (reģistrācijas nr. LV40003058793), jo šī pretendenta piedāvātā cena 7846,56 EUR ir zemākā cena iepirkumā (salīdzinot ar Lindorf-Lindorf Oy Latvijas filiāle piedāvāto cenu 8831,21 EUR). Pretendents atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Piedāvājums atbilst pasūtītāja tehniskajai specifikācijai. Piedāvātā cena 7846,56 EUR (bez PVN) par iepirkuma priekšmeta izpildi. Lēmums pieņemts, ievērojot ar iepirkuma nolikumu 9.punktu un Publisko iepirkumu likuma 8.² panta sešpadsmitās daļas 1.punktu (Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta ceturtās un piektās daļas noteikumus, līgums tiek slēgts par šā likuma 2.pielikumā minētajiem pakalpojumiem). 

Lēmums

Līgums

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu