Izvēlne
ENRU

Par automašīnas nomu

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iegādes nosaukums:

„Par automašīnas nomu”

CPV kods:

NUTS kods:

34100000-8

LV006

Paredzamā cena:

 

 

līdz EUR 24000,00 (divdesmit četri tūkstoši euro un 00 euro centi) (bez PVN)

Paziņojuma ievietošanas datums:

17.11.2016.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/245

Iegādes īss apraksts:

„Par automašīnas nomu” atbilstoši nolikumam

Nolikums

ŠEIT

Atbilde uz jautājumu

 

Līguma termiņš:

Līgums noslēdzams līdz 13.12.2016., jo šajā datumā Pasūtītāja prasība ir pieņemt lietošanā automašīnu. Jaunās automašīnas, kas atbilst tehniskajai specifikācijai, piegādes un nodošanas termiņš ir ne ilgāk kā 3 (trīs) kalendārie mēneši, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas.  Laikā, kamēr Pasūtītājs gaida jaunu automašīnu, kas atbilst tehniskajai specifikācijai, piegādi un nodošanu, Pretendenta (uzvarētājs iepirkumā) pienākums ir nodrošināt Pasūtītāju ar līdzvērtīgu automašīnu. Līdzvērtīga automašīna tiek nodota datumā 13.12.2016., Aspazijas bulvārī 3, Rīgā. Par līdzvērtīgu automašīnu tiek noteikta atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajam – sadaļā par līdzvērtīgas automašīnas nodrošināšanu.

 

Pasūtītājs organizē iepirkumu, ievērojot

Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteikto kārtību.

Līguma izpildes vieta:

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

līdz 01.12.2016. plkst. 11.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., - ierodoties vai - nosūtot pa pastu.

 

 

Iepirkuma rezultāts:

Protokols

Protokols Nr. 2

Protokols Nr. 3

 

Salīdzinot SIA “Favorite Rent” piedāvāto cenu 21245,36 euro un SIA “GT Autonoma” piedāvāto cenu 19320,00 euro, iepirkuma komisija nolemj, ka zemāko cenu iepirkumā piedāvā SIA “GT Autonoma”. Uzvarētājs noteikts, ievērojot iepirkuma nolikuma 7.2.punktu – piedāvājuma izvēles kritērijs zemākā cena. Iepirkuma līgumu par automašīnas nomu uz 5 gadiem slēgt ar pretendentu SIA “GT Autonoma”. Līguma kopējā summa 19320,00 euro bez PVN.

LĪGUMS

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu