Izvēlne
ENRU

Neregulārie pasažieru pārvadājumi - mākslinieku un tehniskā personāla pārvadāšana uz viesizrādēm

  Iepirkums
Adrese: Latvijas Nacionālā opera, Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

 

Iepirkuma nosaukums:

 

 

 

Iepirkums veicams pamatojoties uz:

 

 

 

 

Iepirkumu komisijas 23.07.2015.

sēdes lēmums:

 

„Neregulārie pasažieru pārvadājumi - mākslinieku un

tehniskā personāla pārvadāšana uz viesizrādēm”

(CPV) numurs ir 60140000-1

 

 

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta sešpadsmitās daļas 3.punktu

( Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta ceturtās un piektās daļas noteikumus, ja - iepriekš ir veikts iepirkums šajā pantā noteiktajā kārtībā un tajā iesniegti iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi, — ievērojot nosacījumu, ka iepirkuma līguma noteikumi būtiski neatšķiras no iepriekš veiktajā iepirkumā paredzētajām līguma izpildei nepieciešamajām prasībām un šajā iepirkumā tiek uzaicināti iesniegt piedāvājumu tikai tie pretendenti, kuri iepriekš veiktajā iepirkumā nav izslēgti un nebija izslēdzami, un atbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām).

 

Uzaicināt iesniegt piedāvājumu sekojošus pretendentus – SIA „Lauvas Tūrs Transports” (reģistrācijas nr.LV40003656088), A/S “HANSABUSS” (reģistrācijas nr.10230847) un SIA „Hansabuss Latvia” (reģistrācijas nr.40003812723) un SIA „HUMUS” (reģistrācijas.nr.40003676845), SIA „Multilines” (reģistrācijas nr. 40003799726).

protokols Nr.1 – LNO 2015/90 ___________________

Ievietošanas datums: 23.07.2015.
Iepirkuma identifikācijas numurs: LNO 2015/90
Iegādes īss apraksts „Neregulārie pasažieru pārvadājumi - mākslinieku un tehniskā personāla pārvadāšana uz viesizrādēm” saskaņā ar iepirkuma nolikumu


 

Tehniskā specifikācija:

NOLIKUMS

PROTOKOLS

Paradzemā iepirkuma cena:

līdz 30 000.00 (trīsdesmit tūkstoši euro un 00 euro centi)

(bez PVN)
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 30.07.2015. plkst. 10.00 
Līguma izpildes vieta: Rīga, Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija
Iepirkuma priekšmeta piegādes termiņš :
2 (divi) gadi
Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

Iepirkuma rezultāts:

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (LNOB) Iepirkuma komisija 12.08.2015. sēdē (iepirkumu komisijas protokols Nr.2-LNO 2015/90 iepirkumā „Neregulārie pasažieru pārvadājumi - mākslinieku un tehniskā personāla pārvadāšana uz viesizrādēm” - Id. Nr. LNO 2015/90) pieņēma lēmumu – par uzvarētāju iepirkumā „Neregulārie pasažieru pārvadājumi - mākslinieku un tehniskā personāla pārvadāšana uz viesizrādēm” ar id. nr. LNO 2015/90 (turpmāk tekstā iepirkums) noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar SIA „Multilines” (reģistrācijas nr. 40003799726). 

PROTOKOLS/LĒMUMS

LĪGUMS

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu