Izvēlne
ENRU

Mikroautobusa piegāde operatīvajā līzingā

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

„Mikroautobusa piegāde operatīvajā līzingā”

CPV kods:

34110000-1

Iepirkums veicams pamatojoties uz:

Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto.

Paredzamā cena: 

Līdz 35000 euro ( bez PVN)

 

Ievietošanas datums:

23.11.2018.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2018/18

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

„Mikroautobusa piegāde operatīvajā līzingā” saskaņā ar iepirkuma nolikumu

Tehniskā specifikācija:

NOLIKUMS

 

Līguma izpildes vieta

Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, LV-1050, Latvija

Iepirkuma līguma termiņš/līzinga periods :

5 (pieci) gadi

 

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 04.12.2018. plkst. 14.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Lēmums:

 

Iepirkumā “Mikroautobusa piegāde operatīvajā līzingā” iesniegts viens piedāvājums. Pretendents: SIA “Moller Auto Latvia”, ar reģ.nr.40003055104. Mēneša maksājumi kopā 26673.00 EUR bez PVN (vērtējamā cena).

 

Ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmitajā daļā noteikto, iepirkuma komisija pieņem lēmumu - izbeigt iepirkumu “Mikroautobusa piegāde operatīvajā līzingā”, ar id.nr. LNO 2018/18, bez rezultāta, jo iesniegts iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstošs piedāvājums.

 

PROTOKOLS

 

Lēmums iepirkumā, Id.Nr. LNO2018/21  Mikroautobusa piegāde operatīvajā līzingā:

 

-          Salīdzinot pretendentu augstāk minētās piedāvātās cenas iepirkumā par 60 mēnešiem, iepirkuma komisija konstatē, ka saimnieciski izdevīgāko cenu (vērtējot tikai cenu atbilstoši nolikumam) piedāvā SIA “Swedbank līzings”.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ievērojot iepirkuma nolikuma 6.9. punktā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju, iepirkumā “Mikroautobusa piegāde operatīvajā līzingā” par uzvarētāju noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar SIA “Swedbank līzings”, reģ.nr.40003240524. Cena kopā par 60 mēnešiem ir 26688,59 EUR bez PVN.

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu