Izvēlne
ENRU

Metāla izstrādājumu iegāde

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

„Metāla izstrādājumu iegāde”

 

CPV kods:

44000000-0

 

 

NUTS kods

 

LV006

 

Paredzamā cena:

Iepirkuma 1. daļa: alumīnija cauruļu iegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju, paredzamā līguma cena līdz EUR 80000,00 (astoņdesmit tūkstoši euro un 00 euro centi) (bez PVN).

Iepirkuma 2.daļa: Tērauda cauruļu iegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju, paredzamā līguma cena līdz EUR 20000,00 (divdesmit tūkstoši euro un euro centi) (bez PVN).

 

Ievietošanas datums:

22.02.2016.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/36

Iegādes īss apraksts:

metāla izstrādājumu iegāde – LNOB skatuves dekorāciju izgatavošanas vajadzībām

Tehniskā specifikācija:

NOLIKUMS

Protokols Nr. 2

 

 

Līguma izpildes termiņš:

24kalendārie mēneši, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas

Iepirkuma procedūra atklāts konkurss:

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmā daļas 1.punktu

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 31.03.2016. plkst. 10.00 

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Lēmums:

Iepirkuma rezultāts:

ŠEIT

SIA “Infinity” (reģ.nr.40003667109) piedāvājums par iepirkuma 1.daļu (alumīnija cauruļu iegāde) ir piedāvājums ar viszemāko cenu – finanšu piedāvājumā noteiktā cena EUR 25795,50 (bez PVN). Iepirkuma līgums noslēdzams ar SIA “Infinity” (reģ.nr.40003667109), nosakot līguma darbības termiņu 2 (divi) gadi un maksimāli līguma darbības laikā izlietojamo summu par ikreizējiem pasūtījumiem kopā 80 000 EUR (bez PVN) – ievērojot pretendenta finanšu piedāvājumā noteiktā cenas par preci. 

SIA “SANISTAL” (reģ.nr.40003161826) piedāvājums par iepirkuma 2. daļu (tērauda cauruļu iegāde) ir piedāvājums ar viszemāko cenu – finanšu piedāvājumā noteiktā cena EUR 4609,50 (bez PVN). Iepirkuma līgums noslēdzams ar SIA “SANISTAL” (reģ.nr.40003161826), nosakot līguma darbības termiņu 2 (divi) gadi un maksimāli līguma darbības laikā izlietojamo summu par ikreizējiem pasūtījumiem kopā 20 000 EUR (bez PVN) – ievērojot pretendenta finanšu piedāvājumā noteiktā cenas par preci.

Ievērojot Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas 20.05.2016. lēmumā Nr.4-1.2/16-136 noteikto, pasūtītājs/iepirkumu komisija veic atkārtotu atklāta konkursa 1.daļā (alumīnija caurules) iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu.

PROTOKOLS

Ņemot vērā iepirkuma procedūras lietā esošos materiālus, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 56.panta pirmo daļu, 46.panta pirmās daļas 2.punktu, 24.panta pirmo un otro daļu, atklāta konkursa nolikumā 10. un 14.1.punktā noteikto, iepirkumu komisija nolemj (visiem iepirkumu komisijas locekļiem balsojot “par”) par uzvarētāju noteikt un iepirkuma līgumu atklātā konkursā/1 daļā “Metāla izstrādājumu iegāde” (alumīnija caurules) noslēgt ar SIA “Infinity”, jo tā piedāvājums atklātā konkursā ir piedāvājums ar viszemāko cenu. Līgums noslēdzams uz 2 (diviem) gadiem. Maksimāli izlietojamā summa līguma ietvaros – par ikreizējiem pasūtījumiem kopā 80000,00 (astoņdesmit tūkstoši euro) (bez PVN).

Lēmums pieņemts pēc sēdē noteikto jautājumu izskatīšanas un pamatošanas, salīdzinot pretendentu - SIA “ANY Metal” (EUR 33590,50 (bez PVN)), SIA “Infinity” (EUR 25795,50 (bez PVN)) un SIA “SAFIN NES” (EUR 39539,00 (bez PVN)) cenas. Pasūtītājs nosūta Latvijas Republikas Iepirkumu uzraudzības birojam - visus dokumentus, kas iegūti šajā lietā, lai veiktu pretendentu piedāvājumu pārvērtēšanu. Dokumenti tiek nosūtīti apliecinātu kopiju veidā (tajā skaitā šī lēmuma kopija) – Pasūtītāja rīcības pārbaudei. Par šo lēmumu/atklāta konkursa rezultātiem tiek paziņots visiem pretendentiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto.

Ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktos tiesību principus, Pasūtītājam jānodrošina informācijas sniegšana personām, kuras bija ieinteresētas uzvarēt atklāta konkursa 1 daļā un noslēgt līgumu, par iepirkuma līguma izpildi atbilstoši atklāta konkursa rezultātiem.

 

LĒMUMS

LĪGUMS

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu