Izvēlne
ENRU

Metāla izstrādājumu iegāde – skatuves dekorāciju izgatavošanai jauniestudējuma “Fausts” vajadzībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

Metāla izstrādājumu iegāde – skatuves dekorāciju izgatavošanai jauniestudējuma “Fausts” vajadzībām

 

Iepirkums sadalīts 2 (divās) daļās:

  • Iepirkuma 1. daļa: Alumīnija izstrādājumu iegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju, paredzamā līguma cena līdz EUR 7000,00 (septiņi tūkstoši euro un 00 euro centi) (bez PVN).
  • Iepirkuma 2.daļa: Tērauda izstrādājumu iegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju, paredzamā līguma cena līdz EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro un 00 euro centi) (bez PVN).

Pretendents iesniedz piedāvājumu - par vienu iepirkuma daļu vai vairākām iepirkuma daļām.

CPV kods:

44000000-0, 44100000-1, 44160000-9.

NUTS kods

 

LV006

Paredzamā cena:

līdz 9000,00 (deviņi tūkstoši euro un 00 euro centi) (bez PVN)

 

Līguma izpildes termiņš:

Preču piegāde datumā 30.06.2016., Lubānas iela 80, Rīgā, Latvija

Ievietošanas datums:

19.05.2016.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/113

Iegādes īss apraksts:

Metāla izstrādājumu iegāde – skatuves dekorāciju izgatavošanai jauniestudējuma “Fausts” vajadzībām saskaņā ar nolikumu

 

Nolikums:

ŠEIT

Iepirkuma procedūra atklāts konkurss:

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 8².pantu

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

līdz 30.05.2016. plkst. 10.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., - iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Lēmuma pieņemšanas datums:

Izpildītāja nosaukums:

Izpildītāja reģistrācijas numurs:

Līguma summa:

Ņemot vērā iepirkumu komisijas sēdē pieņemtos lēmumus, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteikto kārtību, ievērojot iepirkuma nolikuma 9.punktā noteikto – piedāvājuma izvēles kritēriju:

  1. SIA “SAFIN NES” (reģ.nr.40003896966) piedāvājums par iepirkuma 1.daļu (alumīnija izstrādājumu iegāde) ir piedāvājums ar viszemāko cenu – finanšu piedāvājumā noteiktā cena EUR 4751,88 (bez PVN). Iepirkuma līgums noslēdzams ar SIA “SAFIN NES”, nosakot preču piegādes termiņu 2016.gada 30.jūnijā, vieta - Lubānas iela 80, Rīgā. Preces cenas – ievērojot pretendenta finanšu piedāvājumā noteiktās cenas par preci.
  2. SIA “SANISTAL” (reģ.nr.40003161826) piedāvājums par iepirkuma 2. daļu (tērauda izstrādājumu iegāde) ir piedāvājums ar viszemāko cenu – finanšu piedāvājumā noteiktā cena EUR 1471,50 (bez PVN). Iepirkuma līgums noslēdzams ar SIA “SANISTAL” (reģ.nr.40003161826). Preču piegādes termiņš 2016.gada 30.jūnijā, vieta - Lubānas iela 80, Rīgā. Preces cenas – ievērojot pretendenta finanšu piedāvājumā noteiktās cenas par preci.

LĪGUMS

LĪGUMS 2

 

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu