Izvēlne
ENRU

Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas

  Iepirkums
Adrese: Latvijas Nacionālā opera, Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050
Iepirkuma nosaukums: Atklāts konkurss „Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – saskaņā ar tehnisko projektu”
Ievietošanas datums: 12.06.2015.
Iepirkuma identifikācijas numurs: LNO 2015/77
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

„Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – saskaņā ar tehnisko projektu”

Atklāts konkurss organizējams par 1.kārtu, piedāvājums izstrādājams un iesniedzams, ņemot vērā tehniskajā projektā noteikto par būvniecības 1.kārtu. 

Iepirkuma dokumentācija:

NOLIKUMS

Nolikuma pielikums Nr. 7 - būvdarbu apjomi

Faili Nr. 1

Nolikuma pielikums Nr.8 - tehniskais projekts

Faili Nr. 2

Faili Nr. 3

Faili Nr. 4

Faili Nr. 5

Faili Nr. 6

Faili Nr. 7

Faili Nr. 8

Atbilde uz jautājumu atklātā konkursā

/userfiles/files/Atbilde uz jautājumu atklātā konkursā.pdf

Plānotā līguma summa:

 

Iepirkuma līgums. Līguma summa līdz 300000,00 euro (bez PVN)

 

Būvdarbu izpildes termiņš:

Būvdarbu – līguma priekšmeta izpildes laiks – trīs mēneši, skaitot no būvdarbu uzsākšanas dienas. Būvdarbi uzsākami bez kavēšanās – noslēdzot Līgumu, saņemot būvatļauju (pēc būvatļaujas būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes) saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Pasūtītāja pienākums ir saņemt būvatļauju, savukārt Uzņēmēja pienākums Līguma noslēgšanas dienā iesniegt Pasūtītājam būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, kā arī citus dokumentus saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu un noslēdzamā uzņēmuma līguma noteikumiem, ievērojot normatīvajos tiesību aktos noteikto regulējumu.

Līguma izpildes vieta: Rīga, Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Līdz 21.07.2015. plkst. 11.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.
Iepirkuma rezultāts:

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” iepirkuma komisija 24.07.2015./sēdē (iepirkumu komisijas protokols Nr.3 atklātā konkursā Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – saskaņā ar tehnisko projektu”, Nr. LNO 2015/77), vienbalsīgi nolēma atklātā konkursāĪslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – saskaņā ar tehnisko projektu” (ID Nr.2015/77) par uzvarētāju noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar SIA “Arčers” (reģistrācijas numurs 40003051954). Uzvarētāja piedāvātā būvdarbu cena kopā bez PVN 21%, EUR 284017.27 (divi simti astoņdesmit četri tūkstoši septiņpadsmit eiro 27 centi).

Protokols / lēmums

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv
Ritināt uz augšu