Izvēlne
ENRU

Grīdas segums – mākslīgā zāle operas jauniestudējuma “Makbets” scenogrāfijas vajadzībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

„Grīdas segums – mākslīgā zāle operas jauniestudējuma “Makbets” scenogrāfijas vajadzībām”

 

CPV kods:

44000000-0, 44112200-0

Piegādes vieta:

Rīga, Aspazijas bulvāris 3, Latvija

Paredzamā cena:

EUR 4300.00 bez PVN

 

Ievietošanas datums:

17.12.2015.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2015/211

Iegādes īss apraksts:

„Grīdas segums – mākslīgā zāle operas jauniestudējuma “Makbets” scenogrāfijas vajadzībām”

saskaņā ar nolikumu

 

Tehniskā specifikācija:

NOLIKUMS

NOLIKUMS ENG

 

 

 

Līguma izpildes termiņš:

Ne vēlāk kā līdz 2016.gada 5.februārim 

 

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.²pantu.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 05.01.2016. plkst. 10.00

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Lēmums:

 

Par uzvarētāju iepirkumā „Grīdas segums – mākslīgā zāle operas jauniestudējuma “Makbets” scenogrāfijas vajadzībām” (ar identifikācijas nr. LNO 2015/211) noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar Ltd DENOL OY (reģ.nr.Fi 20486060 un adrese - Vanha Porvoontie 231, 01380 Vantaa, Somija). Pretendents atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Piedāvājums atbilst pasūtītāja tehniskajai specifikācijai. Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītā kopsumma 4190,95 EUR bez PVN. Lēmums pieņemts - pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteikto. 

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu