Izvēlne
ENRU

Drukas darbi LNOB vajadzībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

“Drukas darbi LNOB vajadzībām”

CPV kods:

79000000-4, 79800000-2

NUTS kods

 

LV006

Paredzamā cena:

Līdz 80000,00 (astoņdesmit tūkstoši euro un 00 euro centi) (bez PVN)

 

Iepirkums sadalīts 5 (piecās) daļās:

Iepirkuma 1. Daļa (CPV kodi: 79000000-4, 79800000-2):

mazformāta drukas darbi, ofseta druka saskaņā ar tehnisko specifikāciju;
paredzamā līguma cena līdz EUR 57000,00 (piecdesmit septiņi tūkstoši euro un 00 euro centi) (bez PVN);
paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu uz 2 (diviem) gadiem.

Iepirkuma 2.daļa (CPV kodi: 79000000-4, 79800000-2):

kancelejas drukas darbi, ofseta druka saskaņā ar tehnisko specifikāciju;
 paredzamā līguma cena līdz EUR 12000,00 (divpadsmit tūkstoši euro un 00 euro centi) (bez PVN);
paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu uz 2 (diviem) gadiem.

Iepirkuma 3.daļa (CPV kodi: 79000000-4, 79800000-2):

plakāti, ofseta druka saskaņā ar tehnisko specifikāciju;
paredzamā līguma cena līdz EUR 3000,00  (trīs tūkstoši euro un 00 euro centi) (bez PVN);
paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu uz 2 (diviem) gadiem.

Iepirkuma 4.daļa (CPV kodi: 79000000-4, 79800000-2):

mazformāta drukas darbi, digitālā druka saskaņā ar tehnisko specifikāciju;
paredzamā līguma cena līdz EUR 7000,00  (septiņi tūkstoši euro un 00 euro centi) (bez PVN);
paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu uz 2 (diviem) gadiem.

Iepirkuma 5.daļa (CPV kodi: 79000000-4, 79800000-2):

kancelejas drukas darbi, aploksnes saskaņā ar tehnisko specifikāciju;
paredzamā līguma cena līdz EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un 00 euro centi) (bez PVN);
paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu uz 2 (diviem) gadiem.

 

Pretendents iesniedz piedāvājumu - par vienu iepirkuma daļu vai vairākām iepirkuma daļām.

 

Ievietošanas datums:

11.03.2016.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/51

Iegādes īss apraksts:

Drukas darbi LNOB vajadzībām saskaņā ar nolikumu

Tehniskā specifikācija:

NOLIKUMS

Atbilde uz jautājumu

Atbilde uz jautājumu Nr.2

Atbilde uz jautājumu Nr.3

 

 

PROTOKOLS

Līguma izpildes termiņš:

24 kalendārie mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas

Iepirkuma procedūra atklāts konkurss:

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmā daļas 1.punktu

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 18.04.2016. plkst. 10.00 

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Lēmums:

Iepirkuma rezultāts:

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 56.panta pirmo daļu, 46.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.panta pirmo un otro daļu, ievērojot atklāta konkursa nolikuma “Drukas darbi LNOB vajadzībām” 10. punktā, kā arī 14.1.punktā noteikto – VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (LNOB) iepirkuma komisija 12.05.2016. sēdē (iepirkuma komisijas protokols Nr.6 - LNO 2016/51 iepirkumā “Drukas darbi LNOB vajadzībām” - Id. Nr. LNO 2016/51) (turpmāk tekstā atklāts konkurss) pieņēma šādus lēmumus:

  -    SIA “Dardedze hologrāfija” piedāvājums par iepirkuma 1.daļu (mazformāta drukas darbi, ofseta druka) ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums (pretendents saņēmis visvairāk punktu skaitu kopā 99 punktu). Līgums par iepirkuma 1.daļu noslēdzams ar SIA “Dardedze hologrāfija”. 
   -   SIA “Dardedze hologrāfija” piedāvājums par iepirkuma 2.daļu (kancelejas drukas darbi, ofseta druka) ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums (pretendents saņēmis visvairāk punktu skaitu kopā 99 punktu). Līgums par iepirkuma 2 daļu noslēdzams ar SIA “Dardedze hologrāfija”. 
      SIA “Dardedze hologrāfija” piedāvājums par iepirkuma 3.daļu (plakāti, ofseta druka) ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums (pretendents saņēmis visvairāk punktu skaitu kopā 95 punktu). Līgums par iepirkuma 3.daļu noslēdzams ar SIA “Dardedze hologrāfija”. 
   -   SIA “Green Print” piedāvājums par iepirkuma 4.daļu (mazformāta drukas darbi, digitālā druka) ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums (pretendents saņēmis visvairāk punktu skaitu kopā 100 punktu). Līgums par iepirkuma 4.daļu noslēdzams ar SIA “Green Print”.
  -    SIA “Green Print” piedāvājums par iepirkuma 5.daļu (kancelejas drukas darbi, aploksnes) ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums (pretendents saņēmis visvairāk punktu skaitu kopā 96,75 punktu). Līgums par iepirkuma 5.daļu noslēdzams ar SIA “Green Print”.

Protokols 1

Protokols 2

Protokols 3

Protokols 4

Līgums 1

Līgums 2

Līgums 3

Līgums 4

Līgums 5

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu