Izvēlne
ENRU

Baleta apavu – puantu iegāde

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iegādes nosaukums:

„Baleta apavu – puantu iegāde”

 

Iepirkumā tiek piemērota Publisko iepirkumu likuma 8.² panta sešpadsmitā daļa (iepirkums atbilst šā likuma  63.panta nosacījumiem -  tehnisku vai māksliniecisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju)

 

Pamatojums noteikts nolikumā. Iepirkumu komisijas lēmums Nr.1 LNO 2016/268

CPV kods:

NUTS kods:

18000000-9

LV006

Paredzamā cena:

 

 

7200,00 euro (septiņi tūkstoši divi simti euro un 00 euro centi) bez PVN 

Paziņojuma ievietošanas datums:

16.12.2016.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/268

Iegādes īss apraksts:

„Baleta apavu – puantu iegāde” saskaņā ar tehniskajā specifikācijā jeb nolikumā noteikto priekšmeta tehnisko raksturojumu un iepirkuma apjomu jeb daudzumu. Iepirkums tiek veikts, lai nodrošinātu Pasūtītāja baleta repertuāra izrādes 2017.gada/2018 gada sezonā, kā arī, lai nodrošinātu mēģinājumu procesus – sagatavojot sezonā paredzētos jauniestudējumus. 

Nolikums

ŠEIT

 

 

Preces piegādes termiņš:

6 nedēļas, skaitot no līguma noslēgšanas dienas.

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga

Lēmuma pieņemšanas datums:

16.12.2016., Iepirkuma komisijas protokols Nr.1 – LNO 2016/268

Iepirkuma rezultāts:

Iepirkuma līgumu par baleta apavu – puantu iegādi (kas ietver apavu izgatavošana, izmantojot īpašu materiālu un produktu apavu izgatavošanā atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām) noslēgt ar Pro Danse GmbH, adrese: Alte Schönhauser Straβe 16, 10119 Berlin. Pretendentam ir nepieciešamās zināšanas, speciālo materiālu un citu resursu pieejamība, Pretendents iesniedzis savu piedāvājumu saskaņā ar Pasūtītāja vajadzību, kas ietver, tajā skaitā apliecinājumu - izgatavot apavus, pielietot tam speciāli izstrādātu materiālu un citus produktus (Gaynor Minden ražojums).

LĪGUMS

 

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu