Izvēlne
ENRU

Saimniecības preču piegāde

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

 

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

„Saimniecības preču piegāde” 

CPV kodi:

NUTS kods:

33700000-7, 39800000-0

LV006

Ievietošanas datums:

26.04.2017.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2017/10

 

 

 

Iegādes īss apraksts:

Iepirkuma priekšmets tiek dalīts divās daļās. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu daļu vai vairākām daļām. Katrā iepirkuma daļā – Pasūtītājs noteicis tehnisko specifikāciju. Saskaņā ar izvēlētās iepirkuma daļas tehnisko specifikāciju un piedāvājuma formu, pretendents iesniedz savu piedāvājumu. Pretendents iesniedz piedāvājumu, norādot iepirkuma daļas numuru. Iepirkuma 1.daļā plānotā iepirkuma cena kopā 30000,- euro bez PVN. Iepirkuma 2.daļā plānotā iepirkuma cena kopā 8000,- euro bez PVN. 

Nolikums:

ŠEIT

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Līguma izpildes termiņš:

Viens gads, skaitot no līguma noslēgšanas dienas. 

Iepirkuma metode:

 

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 9.pantu 

Līguma izpides vieta:

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

 

līdz 09.05.2017. plkst. 10.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., - iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Lēmums:

Piedāvājuma atvēršanas protokols

1)Ievērojot iepirkuma nolikuma 2.3.punktu, 7.1.punktu un 8.3.punktu, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteikto kārtību, iepirkuma līgumu iepirkuma “Saimniecības preču piegāde” (ar identifikācijas nr.LNO 2017/10) 1.daļā – noslēgt ar SIA “BG”, kura kvalifikācija, tehniskais un finanšu piedāvājums atbilst nolikuma noteikumiem un piedāvātā kopējā cena 28748,30 euro bez PVN, nepārsniedz Pasūtītāja plānoto cenu 30000,00 euro bez PVN. Iepirkuma līgums noslēdzams uz vienu gadu un par līgumcenu 28748,30 euro bez PVN.

2)Ievērojot iepirkuma nolikuma 2.3.punktu, 7.1.punktu un 8.3.punktu, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteikto kārtību, iepirkuma līgumu iepirkuma “Saimniecības preču piegāde” (ar identifikācijas nr.LNO 2017/10) 2.daļā – noslēgt ar SIA “Sanitex”, kura kvalifikācija, tehniskais un finanšu piedāvājums atbilst nolikuma noteikumiem un piedāvātā kopējā cena 2665,28 euro bez PVN, nepārsniedz Pasūtītāja plānoto cenu 8000,00 euro bez PVN. Iepirkuma līgums noslēdzams uz vienu gadu un par līgumcenu 2665,28 euro bez PVN.

LĒMUMS

LĪGUMS 1. DAĻĀ

LĪGUMS 2. DAĻĀ

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu