Izvēlne
ENRU

C tubas un F čembasso iegāde

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

 

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

C tubas un F čembasso iegāde

CPV kods:

NUTS kods:

37300000-1

LV006

Paredzamā cena:

 

līdz 13500 EUR (bez PVN)

Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums ar uzvarētāju.

Paziņojuma ievietošanas datums:

07.02.2017.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2017/6

Iegādes īss apraksts:

C tubas un F čembasso iegāde

saskaņā ar nolikumu

Nolikums

ŠEIT

Līguma termiņš:

1 kalendārais mēnesis, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

 

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteikto kārtību

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 20.02.2017. plkst. 11.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., - ierodoties vai - nosūtot pa pastu.

Lēmums par izbeigšanu:

Izbeigt iepirkumu, jo UAB “SENTIOS” piedāvājums un b&m symphonic Metallblasinstrumente GmbH piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Pasūtītājs konstatējis sekojošo:

 - UAB “SENTIOS” tehniskais piedāvājums satur precīzu Pasūtītāja tehniskās specifikācijas aprakstu, bet nesatur būtisku informāciju par pretendenta piedāvāto preci – preces pilns nosaukums un preces ražotāja tehniskā informācija par preci. Tas nozīmē, ka Pasūtītājs nav informēts par piedāvāto preci atbilstoši nolikumā noteiktajam un Pasūtītājs nevar pārbaudīt preces atbilstību Pasūtītāja prasībām. Iepirkuma nolikuma 5.1.3.punktā noteikts, ka tehniskais piedāvājums ietver – preces nosaukums, skaits un preces tehniskais raksturojums (pielikumā preces ražotāja dokumentācija par preci – vismaz kopija).  Minētā iztrūkstošā informācija ir tik būtiska, ka tās iesniegšana piedāvājumu izvērtēšanas posmā nav pieļaujama.

 - b&m symphonic Metallblasinstrumente GmbH piedāvātā prece atbilst nolikumam, bet piedāvātais preces piegādes laiks ir ilgāks par nolikumā noteikto – viens kalendārais mēnesis, skaitot no līguma noslēgšanas dienas.

 

Lēmums

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu