Izvēlne
EN

Atalgojuma pamatprincipi

Saskaņā ar Nacionālās operas un baleta likumu Nacionālās operas darbinieku atalgojumu nosaka Nacionālās operas valde Nacionālās operas budžeta darba samaksas fonda ietvaros atbilstoši attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksai darba tirgū. Atalgojuma politikas mērķis ir nodrošināt efektīvu personāla vadības jautājumu risināšanas praksi Sabiedrībā saskaņā ar Sabiedrības stratēģiju un ētikas standartiem.

Atalgojuma sistēma atbilst Sabiedrības attīstības stratēģijā noteiktajiem darbības mērķiem un nodrošina taisnīguma principa ievērošanu, t.i., darbinieki ar vienlīdzīgi novērtētiem darba pienākumiem, līdzvērtīgām atbildībām, nepieciešamo kvalifikāciju, profesionālo pieredzi un zināšanām ir tiesīgi saņemt vienlīdzīgu atalgojumu.

Darbinieku darba samaksas apmērs tiek izvērtēts un pārskatīts ne retāk kā vienu reizi gadā, ievērojot Sabiedrības darbības attīstību un budžeta iespējas, ņemot vērā šādus kritērijus:

  • amata līmenis atbilstoši Sabiedrības amatu struktūrai;
  • darbinieka profesionālā kvalifikācija un darba pieredze;
  • veicamo pienākumu saturs un atbildības pakāpe;
  • iepriekšējā periodā sasniegtie darba novērtējuma rezultāti;
  • darbinieka nākotnes attīstības perspektīvas;
  • darba pienākumu veikšanai nepieciešamās papildu prasmes un iemaņas;
  • līdzvērtīga amata mēnešalgas apmērs darba tirgū.

Darbinieku darba samaksa ietver atalgojuma nemainīgo daļu – mēnešalgu, kā arī mainīgo daļu - piemaksas, pabalsti, prēmijas un naudas balvas. Budžeta iespēju robežās Sabiedrība veic darbinieku veselības apdrošināšanu un apdrošināšanu nelaimes gadījumiem.

Sabiedrība nodrošina darbinieku kvalifikācijas pilnveidi, apmaksājot nepieciešamos kursus un seminārus, ieskaitot apmācības ar ārvalstu viespedagogu piedalīšanos.

Sabiedrības valdes locekļu atalgojumu nosaka kultūras ministrs atbilstoši Sabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem.

Darba alga sadalījumā pa amatu grupām (.pdf)

Ritināt uz augšu